De kilometervergoeding gaat ook in 2022 niet omhoog

De brandstofprijzen stijgen maar door. Autorijden wordt daardoor steeds duurder. Medewerkers vragen dan al snel om een hogere kilometer vergoeding dan de 0,19 die zij krijgen. De kilometervergoeding dekt de kosten bij lange na niet meer. Toch wordt de onbelaste kilometervergoeding van 0,19 euro per kilometer niet verhoogd. Dat geeft het demissionaire kabinet aan. Een […]

Verwerk de richtbedragen OR-scholing in een scholingsplan

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen voor scholing vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap. Dankzij deze richtbedragen weet u wat een scholing ongeveer mag kosten. Dat is handig als u of de bestuurder moet beoordelen of een scholing niet te duur is.  Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is voor 2022 […]

Waar moet u rekening mee houden in 2022?

Het demissionaire kabinet kan geen nieuw beleid maken. Er wordt gewacht op een nieuwe regering. Toch zijn er enkele voornemens voor 2022. Het is voor uw OR goed om te weten wat er volgend jaar verandert. Een overzicht van de regelingen: Sneller in de OR Vanaf januari 2022 kunnen werknemers al na drie maanden in […]

Vrouwenquotum wettelijk vastgelegd

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de wetswijziging die een evenwichtiger verhouding afdwingt tussen mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven. Dit vrouwenquotum betekent dat grote nv’s en bv’s worden verplicht om ‘passende en ambitieuze streefcijfers’ te publiceren over de verhouding tussen mannen en vrouwen in de raad van bestuur, de raad […]

Kabinet maakt onbelaste thuiswerkvergoeding makkelijker

Vanaf 2022 kunnen werkgevers makkelijker een belastingvrije thuiswerkvergoeding verstrekken aan hun werknemers, dankzij een nieuwe gerichte vrijstelling in de Werkkostenregeling. Deze onbelaste vergoeding is gemaximeerd tot € 2 per dag, de zogeheten Nibud-norm. De thuiswerkvergoeding gaat hiermee niet meer af van de zogenaamde vrije ruimte. Dat blijkt uit de belastingplannen voor 2022, die het kabinet […]

Wat kost de OR?

Artikel 22 van de WOR bepaalt dat alle kosten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de OR voor rekening komen van de bestuurder. De medezeggenschap kost geld, maar hoeveel kost de OR? Dat hangt van de organisatie en de activiteiten van de ondernemingsraad af. De OR en de bestuurder kunnen afspraken maken over een […]

Top 10 problemen bij uw vergadering

Uw ondernemingsraad vergadert wat af. Soms loopt uw vergadering niet naar wens. Hieronder staan 10 veelvoorkomende vergaderproblemen. De volgorde is willekeurig. Deze problemen hebben soms betekenis voor u of voor de hele OR. Loop de lijst individueel eens langs of  bespreek ze met de hele raad. Problemen bij de vergadering De deelnemers wijken nodeloos af […]

Een kwart van de organisaties heeft geen scholingsbudget

Uit onderzoek van Onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat ruim een kwart van de organisaties geen concreet scholingsbudget heeft. Het is dan maar de vraag of medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Bij de organisaties die wél een vast opleidingsbudget hebben, is dit in de meeste gevallen een organisatiebreed budget. Een kleinere groep organisaties werkt met specifieke budgetten. Uit […]

Steeds meer werkende ouderen op de werkvloer

Misschien is het u opgevallen? Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk. In 2020 waren het er 300 duizend, 3,3% van alle werkenden. De toename heeft twee oorzaken: door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers toe, maar ook is een groter percentage 65-plussers aan het werk. Vooral de arbeidsparticipatie […]

Valkuilen bij het toetsen van de RI&E

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is de basis voor een goed arbobeleid. De wet is niet erg concreet hoe de RI&E wordt uitgevoerd. Die stelt alleen dat degene die de risico-inventarisatie uitvoert voldoende deskundig moet zijn. Ook moet de RI&E compleet, betrouwbaar en actueel zijn. Toetsing moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde kerndeskundige. Dit […]