Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Het passief informatierecht

Goede informatie is voor een beginnende én een ervaren OR van levensbelang. Zonder voldoende informatie kan de ondernemingsraad zijn werk niet goed doen. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is daarom het informatierecht van de OR geregeld. In artikel 31 van de WOR staat welke gegevens de bestuurder aan de OR moet verstrekken, gevraagd èn ongevraagd. Dit is het zogenaamde actief en passief informatierecht. Passief informatierecht De OR heeft recht op schriftelijke informatie bij aanvang van de zittingsperiode (artikel 31 WOR, tweede en derde lid). De bestuurder moet die informatie zelf geven (passief informatierecht). Het gaat om onder andere de statuten, de rechtsvorm, de zeggenschapsverhoudingen en de organisatiestructuur. Er is ook passief informatierecht bij organisaties met meer dan 100 personen. Als uw organisatie daaronder valt dan krijgt u minimaal één maal per jaar schriftelijke informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, per groep werknemers. U […]

Tips feedback geven

Een collega die regelmatig te laat komt, zijn PVT-vergaderingen niet voorbereid of die zijn vinger nooit opsteekt als er taken verdeeld moeten worden. Het zijn bekende kleine ergernissen die een samenwerkingsverband danig kunnen verstoren. In plaats van een ergernis direct te bespreken met de betrokken collega, houden we vaak te lang onze mond. De bekende druppel die de emmer laat overlopen, doet de rest. Dan krijgt hij of zij de hele opgespaarde lading ergernissen in één keer over zich uitgestort. Geef feedback, maar zorg ervoor dat je collega er ook iets aan heeft. Maak daarbij gebruik van de 5-G’s en de ik-boodschap. Door in een gesprek het Gedrag zonder oordeel concreet te beschrijven, te benoemen welk Gevoel dat bij u oproept en wat voor Gevolg dat voor u heeft, maakt u de collega in kwestie deelgenoot van jouw reactie op zijn gedrag. Daar zijn veel mensen gevoelig voor. Door het […]

Dankzij een enquête weet u wat er leeft

Het contact met de achterban is bij veel ondernemingsraden niet goed. Sommige OR’en zijn uit beeld geraakt bij de medewerkers. Ondernemingsraden weten op hun beurt niet precies wat er leeft bij hun collega’s. Dat is een gemiste kans! Als OR staat u sterker in het overleg met de bestuurder als u weet hoe medewerkers tegen een onderwerp aankijken. Met een enquête komt u eenvoudig achter de mening van de achterban. Toch moet u het maken van een enquête niet onderschatten. Er komt meer bij kijken dan u denkt. Doel Een enquête is een meting van ervaringen, verwachtingen en oordelen van een bepaalde groep mensen. De ondernemingsraad kan overal een peiling over houden: van de kwaliteit van de stoelen tot de tevredenheid over de werkroosters. Dat kan met een korte of een langere vragenlijst. Het maken en afnemen van een enquête kost tijd. Denk daarom eerst na over de vraag waarom […]

Praktische publicaties voor OR en PVT

Menig OR/PVT heeft grote behoefte aan informatie. Dat is ook logisch, want de meest uiteenlopende onderwerpen staan op de agenda. OR-leden willen hier vaker meer over weten, maar waar vindt u informatie? Uitgevers schermen steeds vaker hun informatie af. OR Academy publiceert in diverse bladen en zorgt ervoor dat de informatie toegankelijk blijft. U vindt hieronder de meest recente publicaties voor OR en PVT. De publicaties zijn praktisch en geven verschillende handvatten voor OR en PVT. Veel leesplezier met de onderstaande publicaties voor OR en PVT. Vaak wil een OR niet afwachten, maar proactief zijn. Gebruik de checklist om meer het initiatief te nemen in het OR-werk. Als de OR aan de slag wil met arbo dan is het handig om te weten welke deskundigen er zijn. We hebben een handige lijst met arbodeskundigen. Het adviesrecht is één van de belangrijkste rechten van een ondernemingsraad. Lees hier hoe de OR […]

OR en ramadan

Dit jaar start de Ramadan op 22 maart. Dat betekent dat vastende werknemers pas laat in de avond en vroeg in de morgen mogen eten en drinken. Ze kunnen daardoor minder lang slapen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor hun concentratievermogen. De Ramadan kan ook het dag- en nachtritme verstoren. Er moet immers heel vroeg worden opgestaan om voor zonsopkomst te kunnen eten en drinken. De Ramadan duurt 29 à 30 dagen en wordt afgesloten met het Suikerfeest. Moet de OR aan de slag met de Ramadan? OR en Ramadan Werkgevers hoeven niets te doen met de Ramadan, maar ze kunnen wel inspelen op de vastenperiode. OR en Ramadan? De OR of PVT hoeven hier ook niets mee, maar u kunt het onderwerp bespreekbaar maken. Kijk eerst of het onderwerp leeft bij de achterban. Dan kan door een korte enquete te houden. Zo ja, zet de Ramadan op de agenda van […]

Op de OR-agenda 2024

Er komt in een jaar altijd veel af op uw OR. U kunt natuurlijk niet alles voorzien, maar sommige dingen komen ieder jaar weer terug en nieuwe wetgeving kunt u aan zien komen. Als u goed voorbereid wilt zijn dan kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag dit jaar. We zetten de belangrijkste OR-gebeurtenissen en momenten van 2024 voor u op een rij in een handige OR-agenda. U kunt de onderwerpen zo op de agenda zetten voor het overleg met de bestuurder. Het OR-jaarverslag maken Als ondernemingsraad maakt u elk jaar een OR-jaarverslag. U bent verplicht om het jaarverslag te verspreiden onder uw achterban en uw bestuurder volgens artikel 14 WOR. Hoe het jaarverslag eruit komt te zien en wat u er allemaal in zet is niet geregeld. Het jaarverslag kan een PR-middel zijn naar uw achterban. Maak er daarom iets moois van. Veel OR’en maken een […]

Communicatie OR en bestuurder

Kent u de bestuurderstaal? De OR en PVT zitten regelmatig aan tafel met de bestuurder, maar soms loopt het overleg niet soepel. De communicatie OR en bestuurder laat te wensen over. U denkt te snappen waar de bestuurder het over heeft, maar soms bedoelt hij iets heel anders. Dat levert misverstanden op. OR Academy heeft voorbeelden van bestuurderstaal op een rij gezet. Kijk of u het herkent en hoe u hierop kunt reageren. De kans is groot dat u er nooit wat over hoort. Probeer te achterhalen wat er met het onderwerp gebeurt. Kom erop terug. Ga desnoods zelf naar P&O toe. De initiatiefrijke OR of PVT die goede ideeën heeft, maakt het de bestuurder wel erg moeilijk om zonder werk uit de overlegvergadering te komen. Dus gaat de bestuurder de rollen nog eens duiden en benadrukken dat een controlerende en toetsende taak in dit geval (niet altijd, want dan […]

Nieuwe Wet klokkenluiders door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn met algemene stemmen aangenomen. Ook werden de volgende drie moties aangenomen: voor de zomer van dit jaar duidelijkheid te verschaffen hoe de financiering van het fonds ter ondersteuning van klokkenluiders eruit komt te zien; het ontwikkelen van een evaluatiestrategie vanuit het oogpunt van de melder en de evaluaties binnen de loop van de pilots te laten plaatsvinden en vaart te maken met het aanpassen van Wet bescherming klokkenluiders. Bescherming Klokkenluiders worden sinds 2016 beschermd door de Wet Huis voor klokkenluiders. Doel van de wet is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. De wet voorziet in de oprichting van het zogeheten Huis voor klokkenluiders. Het Huis doet onderzoek naar maatschappelijke misstanden en kan aanbevelingen doen om problemen op te lossen. In de praktijk gaat […]

SER richtbedragen scholing 2023

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen (maatwerk en een open inschrijvingscursus) voor 2023 vastgesteld. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.  Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op € 1160 per dagdeel per OR. Dat was in 2022 € 1100. Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is € 190 per dagdeel per individueel OR-lid. Dit is sinds 2020 niet veranderd, terwijl de kosten wel zijn gestegen. De bedragen zijn exclusief BTW. OR Academy blijft in 2023, net zoals voorgaande jaren, ruim onder de richtbedragen scholing van de SER. Vraag voor een maatwerkcursus een offerte aan. Voor een open inschrijvingscursus vindt u een breed aanbod op onze website. Als er meer OR-leden meedoen dan geven we minimaal […]

OR en de energietransitie

De laatste tijd gaat het veel over de energiecrisis. De energiekosten zijn hoog. Al in 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren en om energie te besparen. De maatregelen zullen vrijwel alle bedrijven raken. Dit heeft gevolgen voor het energieverbruik, het wagenpark, het productieproces en de kantoorwerkplek. Door de energietransitie zullen banen verdwijnen, nieuwe banen komen en banen veranderen. Hetzelfde geldt voor organisaties. Organisaties staan voor investeringen. Wat is de rol van de ondernemingsraad daarbij? De OR De ondernemingsraad heeft een rol bij het beleid rondom werknemers. Denk daarbij aan de arbeidsomstandigheden, scholing, organisatieveranderingen, investeringen, van werk-naar-werk-afspraken, nieuwe taken en functies en het werving- en selectiebeleid.  Met behulp van het advies-, initiatief- en instemmingsrecht kunt u het beleid beïnvloeden. Tijdig overleg tussen bestuurder en […]

Stuur een e-mail

Bel mij: