Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7

Dankzij een enquête weet u wat er leeft

Het contact met de achterban is bij veel ondernemingsraden niet goed. Sommige OR’en zijn uit beeld geraakt bij de medewerkers. Ondernemingsraden weten op hun beurt niet precies wat er leeft bij hun collega’s. Dat is een gemiste kans! Als OR staat u sterker in het overleg met de bestuurder als u weet hoe medewerkers tegen […]

Praktische publicaties voor OR en PVT

Menig OR/PVT heeft grote behoefte aan informatie. Dat is ook logisch, want de meest uiteenlopende onderwerpen staan op de agenda. OR-leden willen hier vaker meer over weten, maar waar vindt u informatie? Uitgevers schermen steeds vaker hun informatie af. OR Academy publiceert in diverse bladen en zorgt ervoor dat de informatie toegankelijk blijft. U vindt […]

OR en ramadan

Dit jaar start de Ramadan op 22 maart. Dat betekent dat vastende werknemers pas laat in de avond en vroeg in de morgen mogen eten en drinken. Ze kunnen daardoor minder lang slapen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor hun concentratievermogen. De Ramadan kan ook het dag- en nachtritme verstoren. Er moet immers heel vroeg worden […]

Op de OR-agenda 2023

Er komt in een jaar altijd veel af op uw OR. U kunt natuurlijk niet alles voorzien, maar sommige dingen komen ieder jaar weer terug en nieuwe wetgeving kunt u aan zien komen. Als u goed voorbereid wilt zijn dan kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag dit jaar. We zetten de […]

Communicatie OR en bestuurder

Kent u de bestuurderstaal? De OR en PVT zitten regelmatig aan tafel met de bestuurder, maar soms loopt het overleg niet soepel. De communicatie OR en bestuurder laat te wensen over. U denkt te snappen waar de bestuurder het over heeft, maar soms bedoelt hij iets heel anders. Dat levert misverstanden op. OR Academy heeft […]

Nieuwe Wet klokkenluiders door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn met algemene stemmen aangenomen. Ook werden de volgende drie moties aangenomen: voor de zomer van dit jaar duidelijkheid te verschaffen hoe de financiering van het fonds ter ondersteuning van klokkenluiders eruit komt te zien; het ontwikkelen van een evaluatiestrategie vanuit het oogpunt van de melder en […]

SER richtbedragen scholing 2023

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen (maatwerk en een open inschrijvingscursus) voor 2023 vastgesteld. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.  Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de […]

OR en de energietransitie

De laatste tijd gaat het veel over de energiecrisis. De energiekosten zijn hoog. Al in 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren en om energie te besparen. De maatregelen […]

Verwerk de richtbedragen OR-scholing in een scholingsplan

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen voor scholing vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap. Dankzij deze richtbedragen weet u wat een scholing ongeveer mag kosten. Dat is handig als u of de bestuurder moet beoordelen of een scholing niet te duur is.  Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is voor 2023 […]

OR verkiezingen: vragen en antwoorden

Iedere OR of PVT krijgt om de paar jaar  te maken met verkiezingen. Het hangt af wat er in het reglement is geregeld. Bij veel OR’en zijn er iedere 2, 3 of 4 jaar OR-verkiezingen. Veel PVT- en OR-leden weten dan niet precies meer welke regels er gelden voor het houden van verkiezingen. Wij krijgen […]

Stuur een e-mail

Bel mij: