De Cliëntenraad en de versoepelingen in de zorg

Er zijn steeds minder besmettingen met corona. De overheid komt daarom met meer versoepelingen. Mensen die zorg ontvangen profiteren hiervan. Er mogen bijvoorbeeld steeds meer mensen op bezoek komen en er worden weer groepsactiviteiten georganiseerd. Op minder plekken zullen mondkapjes verplicht zijn. Ook de cliëntenraden krijgen te maken met deze versoepelingen. Het onderwerp staat op […]

Betere zorg mogelijk door een PGO

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. In een PGO kan iemand zelf zijn gezondheidsgegevens verzamelen. Bijvoorbeeld informatie over wat je eet, hoeveel je sport of hoe je slaapt. Zo staan alle gezondheidsgegevens veilig op één plek. Steeds meer huisartsen, ggz-instellingen en ziekenhuizen kunnen veilig met PGO’s verbinden. Daardoor kan je de medische gegevens die in […]

Weinig zaken voor de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Deze commissie treedt op bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Uit het jaarverslag 2020 van de commissie blijkt dat nog maar weinig meningsverschillen bij de commissie terecht zijn […]

Overgangsjaar Wet Zorg en Dwang wordt niet verlengd

De Wet Zorg en Dwang regelt de rechtspositie van cliënten, wanneer zij onvrijwillige zorg ontvangen. Deze wet is op 1 januari 2020 ingegaan. Er gold een overgangsjaar om de wet goed te implementeren.  Minister Tamara van Ark heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gestuurd. Daarin staat dat het overgangsjaar […]

Cliëntenraad en vaccinaties

De vaccinaties tegen corona zijn al een tijd in het nieuws. Instellingen gaan aan de slag met een corona vaccinatieprogramma voor haar bewoners. Dat is een hele klus. De elektronische patiëntendossiers zijn op dit moment gereed om alle administratieve handelingen te verwerken, inclusief herinneringen voor een tweede prik van het vaccin. Daarin kunnen tevens de […]

De voordracht van de toezichthouder

In artikel 10 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) staat dat een cliëntenraad het recht heeft om ten minste één lid van het toezichthoudende orgaan voor te dragen. Dat is een belangrijk recht om invloed uit te oefenen op de zorgorganisatie. De persoon die u voordraagt zit niet namens de cliëntenraad in het […]

Belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad tijdens de coronacrisis

Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in de coronacrisis. Zij zien wat de coronamaatregelen betekenen voor het dagelijks leven van cliënten en hun naasten. Het is van belang dat op locatieniveau cliënten en naasten medezeggenschap hebben over de coronamaatregelen. Zij hebben ook de mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden. Dit kan vanuit de Wet medezeggenschap cliënten […]

Valkuilen voor de cliëntenraad

Valkuilen cliëntenraad – OR Academy zoekt het uit! Veel onervaren cliëntenraden zijn zich niet bewust van de gevaren van het medezeggenschapswerk. Ze gaan enthousiast aan de slag en tuimelen in een valkuil. Dat levert frustraties op. OR Academy zet enkele valkuilen van het raadswerk voor u op een rij en u krijgt tips om u […]

Betere toegang tot de gemeentelijke zorg

Gemeenten zijn inmiddels vijf jaar verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van ondersteuning en zorg aan hun inwoners. De gemeenten moeten dit doen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Het verloopt nog niet altijd goed. De toegang tot de gemeentelijke zorg en ondersteuning kan namelijk op veel punten verbeterd  worden. Om met […]

Weinig betrokkenheid cliënten bij coronamaatregelen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft opgeroepen tot meer samenspaak en locatiegericht beleid rond de versoepeling van de coronamaatregelen. Toch worden mensen met een beperking en hun naasten nog steeds veel te weinig betrokken bij het maken van afspraken rond coronamaatregelen.  Beide komen onvoldoende tot hun recht. Dit blijkt uit een enquête van KansPlus […]