Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Beoordeel het overleg met de bestuurder

Het overleg met de bestuurder is het belangrijkste moment van de ondernemingsraad. Je kunt dan afspraken maken met de bestuurder. Sommige ondernemingsraden bereiken heel veel, terwijl anderen weinig invloed hebben. Neem eens per jaar de tijd om het overleg te evalueren. Hoe gaat het? Wat is er bereikt? Wat kan er beter? Gebruik deze checklist om het overleg met de bestuurder te beoordelen. Heb je twee of meer van de bovenstaande vragen met ‘nee’ beantwoord, bespreek dit dan eerst met elkaar en dan in het overleg met de bestuurder. Bespreek wat je kunt doen om het te verbeteren. Wil je meer informatie om het overleg te verbeteren en om resultaten te halen? Volg dan de eendaagse training Effectief onderhandelen.

De Cliëntenraad en de versoepelingen in de zorg

Er zijn steeds minder besmettingen met corona. De overheid komt daarom met meer versoepelingen. Mensen die zorg ontvangen profiteren hiervan. Er mogen bijvoorbeeld steeds meer mensen op bezoek komen en er worden weer groepsactiviteiten georganiseerd. Op minder plekken zullen mondkapjes verplicht zijn. Ook de cliëntenraden krijgen te maken met deze versoepelingen. Het onderwerp staat op de agenda en het levert soms discussie en dilemma’s op. Zorginstellingen gaan verschillend om met de versoepelingen. Wanneer moet welke versoepeling plaatsvinden? Eigen beleid De mate en het tempo waarin versoepelingen worden doorgevoerd, verschillen sterk per zorgaanbieder. Ook verschilt de manier waarop cliëntenraden betrokken zijn bij de afspraken die hierover worden gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld verschillen in het organiseren van groepsactiviteiten. Die verschillen zijn het gevolg van het beleid van de zorgaanbieders. Zij kunnen namelijk voor een groot deel zelf maatwerk bepalen. Dat is goed, maar het moet wel in overleg met cliënten en hun […]

Betere zorg mogelijk door een PGO

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. In een PGO kan iemand zelf zijn gezondheidsgegevens verzamelen. Bijvoorbeeld informatie over wat je eet, hoeveel je sport of hoe je slaapt. Zo staan alle gezondheidsgegevens veilig op één plek. Steeds meer huisartsen, ggz-instellingen en ziekenhuizen kunnen veilig met PGO’s verbinden. Daardoor kan je de medische gegevens die in de computer van bijvoorbeeld jouw huisarts of psycholoog staan ook in je PGO zetten. Voorbeelden van medische gegevens zijn het advies van de dokter en je bloeduitslagen. Verbinden Steeds meer huisartsen, ggz-instellingen, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen hun ict-systemen veilig via MedMij met PGO’s verbinden. Per 1 september is naar verwachting 96% van de huisartsen aangesloten en andere zorginstellingen zijn hard op weg. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door de PGO-alliantie van meer dan 50 branche-, consumenten- en patiëntenorganisaties in de zorg. Betere zorg Huisarts Stephanie Wouthuis ziet in dit alles kansen voor betere zorg, vertelt […]

Weinig zaken voor de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Deze commissie treedt op bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Uit het jaarverslag 2020 van de commissie blijkt dat nog maar weinig meningsverschillen bij de commissie terecht zijn gekomen. De LCvV heeft in 2020 slechts 9 verzoekschriften ontvangen waarvan er in 2020  over 7 een uitspraak kwam. Er zijn er 2 in 2021 afgehandeld. In 2019 waren dat er nog 10. Het is niet duidelijk of de commissie bij cliëntenraden onbekend is of dat er weinig conflicten zijn. Niet ontvankelijk Van de 7 beoordeelde zaken in 2020 luidde maar liefst 3 keer de uitspraak dat het verzoek niet ontvankelijk was dan wel de commissie niet bevoegd. Het is voor cliëntenraden van belang goed te kijken of de LCvV wel de juiste partij is […]

Overgangsjaar Wet Zorg en Dwang wordt niet verlengd

De Wet Zorg en Dwang regelt de rechtspositie van cliënten, wanneer zij onvrijwillige zorg ontvangen. Deze wet is op 1 januari 2020 ingegaan. Er gold een overgangsjaar om de wet goed te implementeren.  Minister Tamara van Ark heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gestuurd. Daarin staat dat het overgangsjaar voor de Wet Zorg en Dwang niet wordt verlengd en dat de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd gaat handhaven als zorgaanbieders niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen. Dat gaat de inspectie doen als de kwaliteit en veiligheid gevaarlopen. Ook kijkt de inspectie naar de rechtspositie van de cliënt. De cliëntenraad heeft een belangrijke rol in het bewaken van de uitgangspunten van de Wet Zorg en Dwang. Regels De Wet Zorg en Dwang regelt onder welke voorwaarden zorgverleners mensen in hun vrijheid mogen beperken. Dat speelt bijvoorbeeld in de ouderenzorg, GGZ, jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. Het uitgangspunt […]

Cliëntenraad en vaccinaties

De vaccinaties tegen corona zijn al een tijd in het nieuws. Instellingen gaan aan de slag met een corona vaccinatieprogramma voor haar bewoners. Dat is een hele klus. De elektronische patiëntendossiers zijn op dit moment gereed om alle administratieve handelingen te verwerken, inclusief herinneringen voor een tweede prik van het vaccin. Daarin kunnen tevens de toestemmingsverklaringen worden opgenomen, als deze door bewoners of wettelijk vertegenwoordigers zijn getekend. De cliëntenraad Het is dan de vraag of de cliëntenraad hier iets over te zeggen heeft. Het besluit om te vaccineren staat immers niet in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Toch raakt het alle bewoners direct en kunt u het ook zien als het uitvoering geven aan het beleid op het gebied van de veiligheid. De instelling wil de bewoners/cliënten en het personeel beschermen tegen corona. De cliëntenraad heeft op het gebied van veiligheid instemmingsrecht. Het besluit over de wijze waarop de […]

De voordracht van de toezichthouder

In artikel 10 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) staat dat een cliëntenraad het recht heeft om ten minste één lid van het toezichthoudende orgaan voor te dragen. Dat is een belangrijk recht om invloed uit te oefenen op de zorgorganisatie. De persoon die u voordraagt zit niet namens de cliëntenraad in het toezichthoudend orgaan (Raad van commissarissen of de Raad van Toezicht). Hij neemt in zijn toezichthoudende taak uitdrukkelijk het cliëntenperspectief mee. De Wmcz 2018 geeft cliëntenraden de ruimte om zelf hun rol in te vullen bij het voordragen van een toezichthouder. Dit betekent bijvoorbeeld dat de cliëntenraad de voordracht zelfstandig kan invullen of samen met de zorgorganisatie kan optrekken. Hieronder treft u 10 aandachtspunten als u te maken krijgt met het voordragen van de toezichthouder. Aandachtspunten De cliëntenraad geeft zelfstandig invulling aan het bindend voordrachtsrecht, maar kan het ook samen met de zorgorganisatie doen. Dit kan […]

Belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad tijdens de coronacrisis

Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in de coronacrisis. Zij zien wat de coronamaatregelen betekenen voor het dagelijks leven van cliënten en hun naasten. Het is van belang dat op locatieniveau cliënten en naasten medezeggenschap hebben over de coronamaatregelen. Zij hebben ook de mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden. Dit kan vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018. De cliëntenraden overleggen met de bestuurder en kunnen zelf initiatief nemen. Zet bijvoorbeeld één of meerdere van de onderstaande onderwerpen op de agenda. De communicatie naar cliënten en hun vertegenwoordigers. Dit is altijd van belang, maar in de coronacrisis helemaal. Andere openings- en bezoektijden tijdens de coronacrisis Een goede bezoekregeling tijdens de coronacrisis Het samenvoegen van groepen dagbesteding De hygiëne maatregelen Activiteiten voor cliënten Aandacht en tijd voor coronapatiënten ten opzichte van reguliere zorg Het installeren van een  Corona-Unit, bedoeld voor alle zorginstellingen uit de regio een aanpassing van de huisregels. Andere […]

Valkuilen voor de cliëntenraad

Valkuilen cliëntenraad – OR Academy zoekt het uit! Veel onervaren cliëntenraden zijn zich niet bewust van de gevaren van het medezeggenschapswerk. Ze gaan enthousiast aan de slag en tuimelen in een valkuil. Dat levert frustraties op. OR Academy zet enkele valkuilen van het raadswerk voor u op een rij en u krijgt tips om u te behoeden voor een misser. 1 Snelle beslissingen Bestuurders informeren de cliëntenraad regelmatig laat en verwachten dat de raad meteen instemt of positief adviseert. De cliëntenraad voelt zich voor het blok gezet en gaat vervolgens mee met de bestuurder. Menig raadslid houdt hier een slecht gevoel aan over. Tip: Laat je niet opjagen. De cliëntenraad moet een zorgvuldige afweging maken en heeft daar tijd voor nodig. Als het snel moet dan kan de cliëntenraad een adviseur inhuren om de raad snel op weg te helpen. 2 Scheve gezichten Sommige raadsleden moeten hun gewone werk met […]

Betere toegang tot de gemeentelijke zorg

Gemeenten zijn inmiddels vijf jaar verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van ondersteuning en zorg aan hun inwoners. De gemeenten moeten dit doen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Het verloopt nog niet altijd goed. De toegang tot de gemeentelijke zorg en ondersteuning kan namelijk op veel punten verbeterd  worden. Om met verbeteringen aan de slag te gaan wordt een landelijk leer- en ontwikkeltraject gestart. Hoe zorgen de gemeenten ervoor dat de ondersteuning goed aansluit bij hun inwoners met ondersteuningsvragen? Met cliënten Gemeenten zetten hun huidige situatie op papier. Zij kunnen dit het beste samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners doen. Komend najaar start het verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein’ met een eerste groep gemeenten. Er moet een projectgroep komen waarin ook lokale cliëntorganisatie(s) of ervaringsdeskundige inwoners een plaats krijgen. U kunt met uw inbreng de gemeente helpen met het ontdekken van verbeterpunten. Het […]

Stuur een e-mail

Bel mij: