Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Artikel 24 overleg

Meer doen met artikel 24 uit de WOR

In artikel 24 van de WOR staat dat in de overlegvergaderingen ten minste 2 keer per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken. De bestuurder doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de OR in de besluitvorming wordt betrokken.

Artikel 24 overleg

Artikel 24 biedt u de mogelijkheid om een stap naar achter te doen en met een helikopterview de grote lijn te bespreken. De OR kan op die manier een volwaardige, strategische gesprekspartner worden. En juist daar ligt een belangrijk deel van de meerwaarde van de OR. Het is bovendien raadzaam de bespreking plaats te laten vinden in aanwezigheid van de toezichthouder, mocht die er zijn. Zo wordt de bespreking echt een strategische bespreking waarbij alle bestuursorganen, inclusief de OR/PVT, aanwezig zijn. Een mooie gelegenheid om een breed draagvlak voor het beleid te creëren. In het driehoeksoverleg tussen bestuurder, toezichthouder en ondernemingsraad hebben alle drie de partijen een eigen rol en verantwoordelijkheid. Plan het overleg zo dat u rekening houdt met de bedrijfscyclus. Overleg dus bijvoorbeeld voor het opstellen van de begroting in plaats van erna.

Monoloog

De theorie is goed, maar in de praktijk pakt het soms anders uit. De OR gaat er zonder voorbereiding heen, omdat er geen concrete agenda is. Het gaat immers om de ‘algemene gang van zaken’. Vaak is zo’n overleg een monoloog van de bestuurder over de cijfers van het afgelopen jaar en de plannen voor komend jaar? De OR-leden luisteren braaf en zij nemen de gegeven informatie voor kennisgeving aan. Van een strategische rol komt dan weinig terecht. Daar kunt u wel verandering in brengen. Alleen al een actievere houding van de OR levert vaak resultaat op. Vraag tijdig de jaarstukken en het jaarplan op. Hierdoor kun je je voorbereiden en gerichte vragen stellen. Hierdoor wordt het artikel 24-overleg een gesprek tussen OR, bestuurder en Raad van toezicht.

Overeenkomst

Als het artikel 24-overleg niet goed verloopt dan kunt u een overeenkomst met elkaar sluiten. Het Platform voor Innovatieve Medezeggenschap (PIM), waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zich hebben verenigd, hebben een ‘Modelovereenkomst Algemene Gang Van Zaken Overleg’ opgesteld. Daarin staat de procedure, de voorwaarden, de inhoud en de inbreng van de verschillende partijen centraal. Het doel van de modelovereenkomst is om de dialoog tussen de bestuurders en hun OR’en te stimuleren. Kijk of u de overeenkomst kunt overnemen of dat u bijvoorbeeld alleen elementen gebruikt die in jouw organisatie werken. Kijk voor  de modelovereenkomst op de website van de SER.

Werkvormen

De WOR staat een creatieve aanpak van het artikel 24 overleg niet in de weg. U kunt daarom het overleg ook eens anders insteken. Het is uitermate geschikt om eens samen met bestuurder en de leden van de Raad van toezicht over actuele onderwerpen te praten waarbij het niet gaat om de waan van de dag. U kunt hiervoor verschillende werkvormen kiezen. Het doel daarvan is om de deelnemers aan het overleg een inbreng in het overleg te geven. In een brainstorm sessie bijvoorbeeld kunnen alle deelnemers ideeën naar voren brengen over de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van de organisatie en hoe hier in de toekomst op in te spelen. Betrek daarbij bijvoorbeeld vergelijkbare organisaties. Zij hebben vaak met dezelfde problemen te maken. Gebruik de oplossingen die zij bedacht hebben, combineer ze en geef er tijdens de brainstormsessie je eigen draai aan. Dit kan een goede insteek zijn voor het artikel 24 overleg.

Stellingen
Een veel gebruikte werkvorm is het werken met stellingen. Zij zijn bij uitstek geschikt om een onderwerp bespreekbaar te maken. Let hierbij erop dat je een onderwerp kiest dat alle aanwezigen aanspreekt. Dat kan bijvoorbeeld een wetswijziging zijn.

Meer weten over de artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden? Volg de Basistraining WOR in 2 dagen en u kent de belangrijkste artikelen uit de wet.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: