Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Weinig betrokkenheid cliënten bij coronamaatregelen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft opgeroepen tot meer samenspaak en locatiegericht beleid rond de versoepeling van de coronamaatregelen. Toch worden mensen met een beperking en hun naasten nog steeds veel te weinig betrokken bij het maken van afspraken rond coronamaatregelen.  Beide komen onvoldoende tot hun recht. Dit blijkt uit een enquête van KansPlus en de LFB. Positieve ontwikkelingen Er zijn ook positieve ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn afspraken gemaakt over de versoepeling van de maatregelen rondom het bezoek, logeren en dagbesteding. De meerderheid van de respondenten is over deze versoepeling tevreden. Sommigen zijn nog ontevreden over de bezoekregeling en logeren is nog lang niet voor iedereen mogelijk. Ook is de dagbesteding nog niet voor iedereen weer op het oude niveau. Ook het vervoer van en naar de dagbesteding lijkt nog niet goed geregeld. Samenspraak KansPlus, LFB en Ieder(in) willen dat zorgaanbieders […]

SER komt met verkenning zorg voor de toekomst

De SER komt met de verkenning Zorg voor de toekomst. Het adviesorgaan trekt 4 hoofdconclusies in deze verkenning. De eerste is dat mensen in de zorg werken met passie voor hun vak, maar vaak te maken hebben met weinig autonomie, hoge werkdruk, veel regels en weinig waardering. Dat leidt tot weinig tijd voor patiënten, inefficiënt werk, minder tevredenheid en een hoge uitstroom van werkenden in de zorg. Wanneer zorgverleners meer ruimte krijgen voor zorg voor patiënten kan dit helpen om de arbeidstevredenheid te verhogen. De SER vindt dat zorgprofessionals meer autonomie moeten hebben, meer tijd voor cliënten en collega’s, en waardering voor hun werk krijgen. Preventie Inzetten op preventie is de tweede conclusie. Door preventie leven we langer gezond en kan uitgaven in de zorg voorkomen. Dat is wel een zaak van lange adem. Komende kabinetten zullen consistent en langdurig moeten inzetten op preventie, met een structurele financiering en langetermijnvisie. […]

De clientenraad en de coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor cliënten en de instellingen. Deze crisistijd is bijzonder. Afdelingen van ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn afgesloten. Bezoekregelingen en de roosters van de dagbesteding zijn veranderd en er zijn veel vragen bij cliënten en het personeel over de veiligheid en gezondheid. Wat betekent deze situatie voor de cliëntenraad? Hoe kunt u uw werk blijven doen? Veel cliëntenraden vergaderen niet meer met elkaar of ze doen dat via Teams of Zoom. Hoe vindt u een weg in deze bijzondere tijd? Communicatie Het is in deze tijd anders om met elkaar te communiceren. Sta daarom als cliëntenraad stil bij de communicatie. Hoe communiceert u met elkaar en met de achterban? Hoe is de cliëntenraad bereikbaar? De ondersteuner werkt ook vaak vanuit huis en dat is wennen. Maak afspraken hoe u met elkaar communiceert en vergadert. Bespreek ook met de bestuurder hoe de overleggen het beste kunnen plaatsvinden. Sommige […]

Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Door het coronavirus zijn instellingen afgesloten. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen zo beter beschermd worden tegen het coronavirus. De overheid wil nu de maatregelen versoepelen. Dit kan alleen als het virus onder controle blijft. Minister De Jonge van het Ministerie van volksgezondheid heeft een routekaart gepresenteerd voor de zorg. Daarin staat onder andere wanneer er bezoek en dagbesteding is toegestaan. De maatregelen worden stap voor stap versoepeld. Het is voor de cliëntenraad handig om te weten wat er in de Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid staat. Aandachtspunten De genoemde data in de routekaart zijn uiterste data waarop de genoemde stappen gezet moeten zijn. Het mag dus ook al eerder als er geen bijzondere voorzieningen getroffen hoeven te worden.  Er moeten per woning/instelling afspraken gemaakt worden die afgestemd zijn op de kwetsbaarheden en behoeften van de cliënten van de woning. Een regeling mag dus niet gelden voor een […]

Een praktisch boek voor cliëntenraden

De clientenraad in 101 vragen en antwoorden Cliëntenraden hebben een belangrijke wettelijke taak die meer omvat dan een slechte maaltijd of een vies toilet. Zij dienen ook het cliëntenperspectief in te brengen bij de bestuurder en de toezichthouder. Een cliëntenraad heeft allerlei bevoegdheden gekregen om zijn taak goed te kunnen vervullen.  Veel mensen die in een cliëntenraad komen, hebben geen idee hoe het gaat in een cliëntenraad en welke taken de raad heeft. Dit levert geregeld vragen op waar je niet direct het antwoord op weet. In De clientenraad in 101 vragen en antwoorden van Wanne van den Bijllaardt en Jolande Janssen vind je actuele, heldere en puntige antwoorden op die vragen die in de praktijk het meest gesteld worden. Wat zijn de bevoegdheden van de cliëntenraad? Over welke onderwerpen heeft de raad advies- en instemmingsrecht ? Hoeveel leden van de toezichthouder kan de cliëntenraad voordragen? De vragen zijn overzichtelijk […]

De WMCZ 2018 komt in 2020

De Wmcz 2018 is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. De wet zal in 2020 in werking treden. Tot die tijd zal de oude wet blijven gelden. Na een lang traject is er een wet die de medezeggenschap van cliëntenraden versterkt . U hebt nog even de tijd om u goed voor te bereiden. Dat geldt ook voor sommige instellingen. Zij moeten hun cliëntenraden nog instellen en de medezeggenschapsregelingen nog aanpassen. Meer mogelijkheden Met de WMCZ 2018 krijgt u meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op onderwerpen die het directe leven van cliënten raken. De nieuwe wet is een behoorlijke verbetering van de positie van cliëntenraden. U krijgt meer bevoegdheden en kansen. Kortom er zijn behoorlijke verschillen tussen oud en nieuw. De verschillen zijn onder andere: Er moet een cliëntenraad zijn bij iedere instelling voor langdurige zorg die in de regel door meer dan 10 personen zorg doet verlenen […]

Stuur een e-mail

Bel mij: