Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Wie benoemt een nieuw lid in de clientenraad?

De benoeming van een lid van de cliëntenraad levert soms discussie op. In de Wmcz staat namelijk dat de instelling schriftelijk ‘de wijze van benoeming’ regelt van de leden van de cliëntenraad. Dat staat in artikel 2. In uw instellingsbesluit moet beschreven staan welke rol de bestuurder heeft bij de besluitvorming over het lidmaatschap van de cliëntenraad. Hoe dat is geregeld is niet vast gelegd. De cliëntenraad kan zelf zijn leden benoemen. Het kan ook zijn dat de bestuurder een adviesrecht, vetorecht of helemaal geen rol heeft. Omgekeerd kan het ook dat de bestuurder de nieuwe leden benoemd en dat de cliëntenraad een voordrachtsrecht heeft.

Wanneer heeft de clientenraad instemmingsrecht?

In de nieuwe Wmcz heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Het instemmingsrecht van de cliëntenraad is geregeld in artikel 8 van de Wmcz. Daarin staan de volgende onderwerpen opgesomd: a. de medezeggenschapsregeling, de regeling, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, alsmede andere voor cliënten geldende regelingen; b. een profielschets voor het benoemen van personen als bedoeld in artikel 15 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; c. de procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen; d. het algemene beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne; e. het algemene beleid ter zake van de toelating van cliënten tot de zorgverlening en beëindiging daarvan; f. het algemene beleid ter zake van voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand, indien het een instelling betreft waarin cliënten gedurende het etmaal kunnen verblijven; g. een sociaal plan voor cliënten in geval van een ingrijpende […]

Over welke onderwerpen heeft de clientenraad adviesrecht?

In de nieuwe Wmcz is het adviesrecht van de cliëntenraad geregeld.  Je kunt het vinden in artikel 7. Daarin staat dat de cliëntenraad adviesrecht heeft over: a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag van de instelling; b. een fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling is betrokken; c. een overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan; d. een gehele of gedeeltelijke beëindiging dan wel een belangrijke uitbreiding van de zorgverlening; e. een belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening; f. een profielschets voor de benoeming van de leden van het toezichthoudend orgaan en de leden van het bestuur van de instelling; g. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening van de instelling; h. het algemene huisvestingsbeleid van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven, alsmede een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin deze cliënten verblijven, […]

We krijgen geen informatie. Mag dat?

De cliëntenraad heeft informatierecht op grond van artikel 6 van de Wmcz.  Daarin staat dat de instelling de cliëntenraad tijdig en desgevraagd schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft moet geven. Daarnaast moet de instelling ten minste één keer per jaar mondeling of schriftelijk de algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd geven. Wil je meer weten over de rechten van de cliëntenraad volg dan onze training.

Het aantal clienten neemt af. Wordt de clientenraad dan opgeheven?

De cliëntenraad blijft niet altijd bestaan. Als het aantal cliënten afneemt dan kan de raad worden opgeheven. Dat is het geval als er aan minder dan 10 cliënten langdurige zorg wordt verleend of als er kortlopende zorg (minder dan een etmaal) wordt verleend aan minder dan 25 cliënten bij een instelling die door algemene maatregel van bestuur aan te wijzen zorg verleent. De instelling laat de cliënten en hun vertegenwoordigers schriftelijk weten dat de clientenraad wordt ontbonden. De raad blijft dan nog ten minste 3 maanden bestaan. Het is ook mogelijk om de cliëntenraad vrijwillig in stand zal houden (artikel 4 Wmcz). Als de clientenraad nog door wil gaan dan zou ik daarop aandringen. Wil je meer weten over de rechten van de medezeggenschapsregeling en de bevoegdheden van de cliëntenraad volg dan onze training.

Er moet een medezeggenschapsregeling komen. Wat moet daarin staan?

Volgens de nieuwe Wmcz moet er een medezeggenschapsregeling komen. Daarin moeten een aantal zaken over het functioneren van de cliëntenraad worden geregeld. Dat moet elke zorgorganisatie doen. Daarin moet je de volgende onderwerpen regelen: Representativiteit (oa het aantal leden van de cliëntenraad, wie er lid mogen zijn en hoe lang) Complexe besluiten (De wijze waarop een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit over bijvoorbeeld de grondslag van de instelling, een fusie of een ingrijpende verbouwing) CCR en lokaal (De regeling van taken en bevoegdheden van de cliëntenraden als er  meer cliëntenraden in een organisatie worden ingesteld.) Informatieverstrekking Wil je meer weten over de rechten van de medezeggenschapsregeling en de bevoegdheden van de cliëntenraad volg dan onze training.

We geven advies, maar we horen verder niets meer. Kan dat niet anders?

Als cliëntenraad moet je de gelegenheid hebben om invloed en inspraak te hebben op het beleid van de instelling (artikel 2 lid 1 WMCZ).  Als jullie advies gegeven hebben dan moet de bestuurder/directie daarop reageren. In artikel 2 lid 2 staat het zelfs letterlijk. De instelling moet de cliënten en hun vertegenwoordigers informeren over hetgeen zij heeft gedaan met de resultaten van de inspraak. Je kunt dus als cliëntenraad de bestuurder wijzen op dit artikel en vragen om een reactie. Zet de reactie van de bestuurder als actie op de agenda. Dan weet je zeker dat het aan de orde komt.

We krijgen als klant een abonnement op OR Kennisbank. Hoe werkt dat?

U krijgt na afloop van de cursus een email met daarin een link naar OR Kennisbank. OR Kennisbank is een database van Performa uitgeverij waar u praktische informatie, checklisten, modelbrieven en modellen kunt vinden. OR Academy geeft u een gratis abonnement van 6 maanden. Daarna stopt het abonnement automatisch. OR Select is niet van OR Academy, maar van Performa. Als u een abonnement wilt verlengen dan kunt u dat met Performa uitgeverij regelen. Zij zullen u een aanbod doen na afloop van het gratis abonnement.

Kunnen we ook een factuur zonder btw krijgen?

De tarieven van OR Academy zijn in principe met btw. OR Academy heeft een CRKBO-erkenning en kan daarom ook zonder btw factureren. Dat heeft alleen zin als u de btw niet kunt terugvorderen bij de Belastingdienst.

Heeft OR Academy ook een privacyreglement?

Sinds de invoering van de AVG let OR Academy nog beter op de persoonsgegevens van zijn klanten. U kunt op de website lezen hoe wij met de privacy omgaan. Lees ons Privacy statement. Als iets over ons privacyreglement niet duidelijk is, kunt u ons telefonisch bereiken op nummer 085 0432268.

Stuur een e-mail

Bel mij: