Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
Categorie: Cliëntenraad

In de nieuwe Wmcz heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Het instemmingsrecht van de cliëntenraad is geregeld in artikel 8 van de Wmcz. Daarin staan de volgende onderwerpen opgesomd:

a. de medezeggenschapsregeling, de regeling, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, alsmede andere voor cliënten geldende regelingen;

b. een profielschets voor het benoemen van personen als bedoeld in artikel 15 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;

c. de procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen;

d. het algemene beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne;

e. het algemene beleid ter zake van de toelating van cliënten tot de zorgverlening en beëindiging daarvan;

f. het algemene beleid ter zake van voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand, indien het een instelling betreft waarin cliënten gedurende het etmaal kunnen verblijven;

g. een sociaal plan voor cliënten in geval van een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven;

h. de inrichting van voor de zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven

i. de selectie en benoeming van personen die de cliëntenraad de onafhankelijke ondersteuning, bedoeld in artikel 6, derde lid, zullen verlenen.

Wil je meer weten over het instemmingsrecht van de cliëntenraad en de andere bevoegdheden van de raad volg dan onze training. knop academy training 3

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: