Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
Categorie: Communicatie achterban

De OR kan een keuze maken waar, wat, wanneer, waarom en hoe hij wil
communiceren met (een deel van) de achterban. Bedenk dat mondelinge
communicatie meestal effectiever is dan schriftelijke communicatie. Mondeling
contact ervaren mensen als persoonlijker, directer en meer uitnodigend.
Schriftelijke communicatie is meer het vastleggen van de boodschap.
Het kan worden nagelezen. Om beter zicht te krijgen op de inzet van mondelinge
en/of schriftelijke middelen is overleg met mensen uit de doelgroep
belangrijk. Laat ze mee oordelen over de haalbaarheid en effectiviteit ervan.
Vraag bijvoorbeeld of zij de OR-nieuwsbrief lezen of niet.
Om te communiceren met (een deel van) de achterban zijn er allerlei communicatiemiddelen
mogelijk. Hieronder volgen enkele voorbeelden:
• Mondeling: achterbanbijeenkomst, spreekuur, wandelgangen, netwerk
met contactpersonen, afdeling- of vestigingsbezoek, werkoverleg, bezoeken
bijeenkomst nieuwe medewerkers, ludieke acties, werklunches,
videopresentatie.
• Schriftelijk: notulen van de overlegvergadering, OR-nieuwsbrief, personeelsblad,
OR-jaarverslag, e-mail, introductieboekje, folder, twitter,
een blog, een bijdrage aan bedrijfskabelkrant, enquête, intranet.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het Praktijkboek ‘OR en achterbancommunicatie. Meer over de communicatie met de achterban krijgt u tijdens de cursus OR en achterbancommunicatie.

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: