Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Mogen wij ons OR-reglement aanpassen?

Ja jullie mogen het OR-reglement wijzigen. Het OR-reglement is onder andere in artikel 8 van de WOR geregeld. U kunt niet afwijken van uw eigen reglement. U kunt het reglement wel aanpassen. Dat kan als u een bepaalde meerderheid heeft die het wil wijzigen (dit staat meestal in uw reglement). De aanpassingen kunnen niet in strijd met de wet zijn.  U laat de bestuurder weten dat u het OR-reglement wil aanpassen. Hij kan hierop reageren. Vervolgens stelt u het nieuwe OR-reglement vast. Als de bestuurder het hier niet mee eens is dan moet hij naar de kantonrechter. Meer over het reglement vindt u bij de SER. Zij hebben ook een voorbeeld reglement. Als u meer over de WOR wilt weten, volg dan de Basiscursus WOR in 1 dag.

Moeten wij een Preventiemedewerker hebben?

Ja, elke organisatie met werknemers is verplicht zich bij te laten staan door één of meer deskundige werknemers. Dit staat letterlijk in artikel 13, lid 1 van de Arbowet. Deze deskundige werknemers zijn de preventiemedewerkers. De Preventiemedewerker heeft verschillende taken op grond van artikel artikel 13, lid 7 Arbowet. Hij werkt mee aan of het opstellen van een RI&E en het plan van aanpak. Ook werkt hij mee aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak en hij werkt samen met en adviseert aan de OR of de PVT. Verder werkt hij samen met en adviseert hij aan de bedrijfsarts, de arbodeskundige of de arbodienst. Wilt u meer weten over de preventiemedewerker? volg dan de Basiscursus OR en arbo.

Wat is de rol van de OR en PVT bij de RI&E?

De OR en PVT  hebben op het gebied van regelingen m.b.t. arbeidsomstandigheden een instemmingsrecht. Dit staat in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Onder arbeidsomstandigheden valt ook de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). OR en PVT hebben dus een sterke positie. De OR  en PVT moeten instemmen met: Het RI&E-instrument dat het bedrijf wil gebruiken. De manier waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan het basiscontract met de arbodienst of arbodeskundige die o.a. betrokken wordt voor het toetsen van de RI&E. De getoetste Risico-inventarisatie en evaluatie en het plan van aanpak. Het aanpassen van de RI&E (bijvoorbeeld wanneer de risico-inventarisatie is geactualiseerd) en het plan van aanpak. Meer informatie over de rol van de OR bij het arbeidsomstandighedenbeleid  krijgt u in de Basiscursus OR en arbo en op het Arboportaal.

Wat is het verschil tussen een PAGO en het PMO?

PAGO Veel mensen halen de PAGO EN het PMO door elkaar. De PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) staat in artikel 18 van de Arbowet genoemd. Daarin staat dat de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. In de RI&E staat vaak beschreven om welke groepen medewerkers en/of functies het gaat. In het Arbobesluit staan een aantal specifieke risico’s waarvoor een PAGO moet worden aangeboden bij aanvang van de werkzaamheden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij nachtarbeid en beeldschermwerk. PMO Het PMO (preventief medisch onderzoek) is een onderzoek dat gericht is op het vroegtijdig ontdekken van medische risico’s en komt in de Arbowet niet voor. Een PMO brengt als werkgever en werknemers dat wensen, ook leefstijl en conditie van medewerkers in kaart. […]

Hoe kunnen clientenraad en de OR samenwerken?

In zorg zijn verschillende medezeggenschapsorganen actief. Bijna elke zorgorganisatie heeft een ondernemingsraad (or) en cliëntenraad (cr). OR en cliëntenraad adviseren de bestuurder over het organisatiebeleid. Ieder doet dat vanuit zijn eigen perspectief en wetgeving. Zij kunnen op verschillende vlakken samenwerken. Kijk goed waar OR en clientenraad elkaar kunt versterken, maar blijf je eigen doelen, prioriteiten en tempo in de gaten houden. De rechten van de cr staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) en die van de or in de WOR. In de onderwerpen van het adviesrecht zit veel overlap. De cr krijgt binnenkort in de ‘WMCZ 2018’ instemmingsrecht net zoals de or. Het informatierecht en overleg met de bestuurder zijn ook grotendeels hetzelfde, Het verschil tussen or en cr is dat in de WOR gaat het primair om omstandigheden voor medewerkers in de onderneming en in de WMCZ om voorzieningen voor de cliënten. Leg bij een onderwerpen als […]

Wat is het recht op enquete?

Een zorginstelling die een stichting of een vereniging is, neemt in haar statuten een cliëntvertegenwoordigend orgaan op die zij het recht van enquête geeft. De zorginstelling kan daarvoor niet alleen de cliëntenraad aanwijzen, maar ook een ander cliëntvertegenwoordigend orgaan. Bijvoorbeeld een cliëntenorganisatie. Via het enquêterecht kan dit orgaan de Ondernemingskamer vragen een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid in een zorginstelling.

Wat doet een clientenraad?

Een cliëntenraad in een zorginstelling komt op voor de belangen van patiënten (cliënten). De raad overlegt met de bestuurders en/of directie en behartigt de belangen van alle patiënten door invloed uit te oefenen en het beleid van de zorginstelling te controleren. De bevoegdheden van de raad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap (WMCZ). De  bestuurders en directie zijn verplicht de cliëntenraad over bepaalde onderwerpen tijdig te informeren, bijvoorbeeld over geplande reorganisaties of over financiële zaken. Ook zijn zij verplicht om gevraagde informatie te verstrekken en om de cliëntenraad op bepaalde onderwerpen om advies dan wel instemming te vragen. De cliëntenraad heeft geen invloed op de afspraken gemaakt in het kader van de behandeling van de patiënten zelf. Deze afspraken worden gemaakt door de behandelaars en de patiënten zelf.

Wat betekent een fusie voor de zittingstermijnen van de clientenraden?

Na een fusie van 2 zorginstellingen ontstaat er één organisatie. Dat zal ook gelden voor de cliëntenraden. De cliëntenraden kunnen opgaan in een nieuwe raad of een centrale raad oprichten waarin vertegenwoordigers van beide instellingen vertegenwoordigd zijn. De kans is groot dsat de zittingstermijnen van de twee cliëntenraden verschillende zijn.  U kunt op verschillende manieren hiermee omgaan. Er is een nieuwe zittingsduur maar de oude zittingstermijnen van alle leden tellen mee. De leden gaan uit de cliëntenraad nadat ze de (nieuwe) totale tijd in de raad hebben gezeten. Ook is het mogelijk dat de nieuwe gefuseerde raad begint met nieuwe zittingstermijnen. In het nieuwe instellingsbesluit wordt zowel de nieuwe zittingsduur als de overgangsregel opgenomen.

Wie mag lid worden van een clientenraad?

De vraag wie lid kunnen worden van een cliëntenraad is eenvoudig te beantwoorden. Heel veel mensen kunnen lid worden van een clientenraad. In een cliëntenraad kunnen cliënten, ex-cliënten, ouders of andere vertegenwoordigers zitting nemen. Zelfs iemand die onder curatele is gesteld en een curator heeft mag in de cliëntenraad.  Hij mag geen rechtshandelingen verrichten, maar een cliënt die handelingsonbekwaam is is niet per se wilsonbekwaam. Ook zo’n cliënt mag meepraten over onderwerpen die voor hem belangrijk zijn en over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn. Een cliënt die onder curatele staat kan dus lid worden van de cliëntenraad.

De manager stuurt iemand anders voor ons overleg. Is dat een probleem?

U kunt als cliëntenraad ook met een ander overleggen. Dat hoeft geen probleem te zijn. Het gaat om de zeggenschap. Natuurlijk is het beter als de manager zelf komt, want hij is namelijk de gesprekspartner van de cliëntenraad. Als er een ander in de plaats van de manager komt dan is het van belang dat hij/zij beslissingen mag nemen. Anders kan de cliëntenraad zijn werk niet goed doen. Vraag daar naar. Als de vervanger geen mandaat heeft dan heeft het overleg soms weinig nut. Het is dan verstandiger om een andere afspraak te plannen.

Stuur een e-mail

Bel mij: