Mogen wij ons OR-reglement aanpassen?

Ja jullie mogen het OR-reglement wijzigen. Het OR-reglement is onder andere in artikel 8 van de WOR geregeld. U kunt niet afwijken van uw eigen reglement. U kunt het reglement wel aanpassen. Dat kan als u een bepaalde meerderheid heeft die het wil wijzigen (dit staat meestal in uw reglement). De aanpassingen kunnen niet in […]

Hoe kunnen clientenraad en de OR samenwerken?

In zorg zijn verschillende medezeggenschapsorganen actief. Bijna elke zorgorganisatie heeft een ondernemingsraad (or) en cliëntenraad (cr). OR en cliëntenraad adviseren de bestuurder over het organisatiebeleid. Ieder doet dat vanuit zijn eigen perspectief en wetgeving. Zij kunnen op verschillende vlakken samenwerken. Kijk goed waar OR en clientenraad elkaar kunt versterken, maar blijf je eigen doelen, prioriteiten […]

Wat zijn de taken van de voorzitter?

Als u als voorzitter begint dan wilt u weten wat uw taken zijn. Er is in de Wet op de ondernemingsraden weinig geregeld over de taken van de voorzitter. In artikel 7 van de WOR is nog wel te lezen dat een voorzitter of zijn plaatsvervanger de ondernemingsraad in gerechtelijke procedures vertegenwoordigt. Verder zit de […]

Moeten we toestemming vragen om op scholing te gaan?

Veel ondernemingsraden denken dat zij toestemming van hun bestuurder moeten hebben om op cursus te mogen gaan. Maar u heeft hiervoor helemaal geen toestemming nodig! Veel bestuurders doen alsof u wél hun toestemming nodig heeft, omdat zij de scholing moeten betalen. In artikel 18 van de WOR is het scholingsrecht geregeld. U hebt recht op […]

Kan de OR zijn zittingstermijn verlengen?

Het kan soms handig zijn om de zittingstermijn OR te verlengen, maar de zittende OR kan dat niet doen. Artikel 12 Wor geeft de keuze uit verschillende zittingstermijnen. Voorafgaand aan de algemene OR-verkiezingen moet de keuze van twee, drie of vier jaar in het OR-reglement opgenomen staan. Dat betekent dat een zittende OR alleen voor […]

Is een OR-jaarverslag verplicht?

Ja, uw OR moet een jaarverslag schrijven (artikel 14 WOR). Dit is een verslag met de beschrijving van de werkzaamheden van de OR van de afgelopen periode. Deze periode hoeft niet een kalenderjaar te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een zittingsjaar zijn. Dit jaarverslag is openbaar. Stuur het in ieder geval naar uw achterban, […]

Wat staat er in een or reglement?

In een OR reglement staan onderwerpen die door de wet aan de OR zijn opgedragen of overgelaten. Het heeft voornamelijk een huishoudelijk karakter. Dat geeft de ondernemingsraad de ruimte om zelf artikelen in het  reglement te zetten. Sommige onderwerpen zijn wel verplicht: –          de kandidaatstelling bij OR-verkiezingen (art.10) –          de OR-verkiezingen (art.10) –          de invulling […]

Is een OR-reglement verplicht?

Ja, een OR-reglement is verplicht (art. 8.1). Zo’n reglement is het huishoudelijk reglement van de OR. Er staan alleen onderwerpen in die de OR aangaan. De OR bepaalt in hoofdlijnen zelf de inhoud van het reglement. Er zijn wel een aantal onderwerpen die niet mogen ontbreken, zoals de OR-verkiezingen. Zoals al eerder aangegeven heeft de […]

Mag de werkgever de OR meteen ontbinden wanneer er minder dan 50 werknemers zijn?

Nee. De OR mag gewoon doorwerken tot het einde van de zittingstermijn. Dan houdt de OR van rechtswege op te bestaan, tenzij de werkgever hem vrijwillig in stand houdt. Ook de grootte van een OR kan niet tussentijds gewijzigd worden: stijging of daling van het aantal werknemers heeft pas invloed na afloop van de zittingsperiode. […]

Hoeveel or leden mag uw ondernemingsraad hebben?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft het aantal OR leden exact voor in artikel 6.1. De grootte van de OR is gerelateerd aan het aantal in de organisatie werkzame personen: 50 of minder     3 leden 50-100              5 leden 100-200            7 leden 200-400            9 leden 400-600            11 leden 600-1000           13 leden 1000-2000         15 […]