Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7

Moeten wij een Preventiemedewerker hebben?

Ja, elke organisatie met werknemers is verplicht zich bij te laten staan door één of meer deskundige werknemers. Dit staat letterlijk in artikel 13, lid 1 van de Arbowet. Deze deskundige werknemers zijn de preventiemedewerkers. De Preventiemedewerker heeft verschillende taken op grond van artikel artikel 13, lid 7 Arbowet. Hij werkt mee aan of het opstellen van een RI&E en het plan van aanpak. Ook werkt hij mee aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak en hij werkt samen met en adviseert aan de OR of de PVT. Verder werkt hij samen met en adviseert hij aan de bedrijfsarts, de arbodeskundige of de arbodienst. Wilt u meer weten over de preventiemedewerker? volg dan de Basiscursus OR en arbo.

Wat is de rol van de OR en PVT bij de RI&E?

De OR en PVT  hebben op het gebied van regelingen m.b.t. arbeidsomstandigheden een instemmingsrecht. Dit staat in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Onder arbeidsomstandigheden valt ook de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). OR en PVT hebben dus een sterke positie. De OR  en PVT moeten instemmen met: Het RI&E-instrument dat het bedrijf wil gebruiken. De manier waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan het basiscontract met de arbodienst of arbodeskundige die o.a. betrokken wordt voor het toetsen van de RI&E. De getoetste Risico-inventarisatie en evaluatie en het plan van aanpak. Het aanpassen van de RI&E (bijvoorbeeld wanneer de risico-inventarisatie is geactualiseerd) en het plan van aanpak. Meer informatie over de rol van de OR bij het arbeidsomstandighedenbeleid  krijgt u in de Basiscursus OR en arbo en op het Arboportaal.

Stuur een e-mail

Bel mij: