Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

5 tips voor het instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is één van de belangrijkste rechten van de ondernemingsraad. De ondernemer heeft voor bepaalde beslissingen de instemming van de OR nodig voordat hij deze kan nemen. Zonder toestemming van de OR, mag de bestuurder in principe bepaalde besluiten dus niet uitvoeren. Hoe kan de ondernemingsraad dit recht dan optimaal gebruiken? Bekijk de onderstaande 5 tips. 1. Check artikel 27 WOR De OR heeft alleen instemmingsrecht over een voorgenomen besluit van de bestuurder als deze in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden staat. Denk bijvoorbeeld aan regelingen over werktijden, het functiewaarderingssysteem en over opleidingen. Gaat het om onderwerpen die niet genoemd zijn of niet herleid kunnen worden tot de lijst die in artikel 27 staat? Dan heeft de ondernemingsraad daar geen instemmingsrecht over (tenzij dit is afgesproken met de ondernemer of in de cao). Verder moet het voorgenomen besluit van de ondernemer betrekking hebben op alle of […]

SER: nieuw kabinet moet fors investeren in opleiden

De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert het nieuwe kabinet flink te investeren in het opleiden van werknemers en werkzoekenden. Iedereen moet leerrechten en toegang tot loopbaanbegeleiding krijgen. Daarvoor is een nieuwe, structurele en voorspelbare subsidieregeling nodig. Verder moeten opleidingen moeten meer gericht worden op vaardigheden. En daarvoor is een betere samenwerking nodig tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Dat staat in het SER-advies over een leven lang leren van 17 januari 2024. Leerrechten De SER doet de volgende concrete voorstellen: Rol OR bij opleiden Organisaties kunnen hun scholingsbudget verhogen en de regeling toegankelijker maken voor medewerkers. De OR kan hiervoor pleiten, het onderwerp op de agenda zetten en een initiatiefvoorstel doen. Als de regeling voor personeelsopleiding verandert, dan heeft de OR hierover instemmingsrecht (artikel 27 lid 1f). Opleidingsbudget De OR kan ook naar het opleidingsbudget in de organisatie kijken. Werknemers laten jaarlijks 1,5 miljard aan opleidingsbudget liggen, dus er is veel meer mogelijk […]

Kwaliteitseisen zorginstellingen

Alle zorginstellingen zijn verplicht om zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo moeten ze bijvoorbeeld het zorgplan met cliënten bespreken, een regeling voor medezeggenschap hebben en volgens vaste procedures met klachten omgaan. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorginstellingen kunnen ook een keurmerk voor kwaliteit hebben. Dit geeft aan wat kwaliteit inhoudt en hoe de kwaliteit wordt gemeten. Wettelijke eisenDe wettelijke eisen voor zorginstellingen staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet BIG, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet toelating zorginstellingen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of zorgaanbieders zich hier aan houden. Het gaat om de volgende wettelijke eisen:– Er moet verantwoorde zorg geleverd worden, die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep;– Bepaalde handelingen mogen alleen door BIG-geregistreerde zorgverleners worden uitgevoerd;– Het zorgplan moet met cliënten besproken worden;– Er moet een regeling rondom medezeggenschap […]

Evaluatie WMCZ 2018

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) regelt vanaf 1 juli 2020 de rechten van cliëntenraden in zorginstellingen. In 2025 wordt deze wet landelijk geëvalueerd en wordt het resultaat aan de Tweede Kamer aangeboden. Er wordt dan stilgestaan bij de volgende vragen: wat zijn de effecten van de wet? Wat merken cliëntenraden daarvan in de praktijk? En waar is ruimte voor verbetering en meer efficiëntie? Wat vinden de cliëntenraden?Er komen op dit moment verschillende signalen vanuit de cliëntenraden over de praktijk van de wet. Deze worden hieronder opgesomd:

Een beleidsvoorstel benaderen vanuit patiëntenperspectief

Als de bestuurder een beleidsvoorstel voor advies voor wil leggen aan de cliëntenraad is het belangrijk dat duidelijk is wat de gevolgen van de voorgenomen plannen hiervan zijn voor de patiënt. Dat betekent dat het voorgenomen besluit niet alleen beschreven moeten zijn vanuit een medisch, verpleegkundig, organisatorisch of de financiële invalshoek, maar dat er ook een paragraaf in moet staan vanuit patiëntenperspectief. Want wat betekent het beleidsvoorstel eigenlijk voor patiënten? Dit is voor de cliëntenraad belangrijk om hier goed op te letten. Kijk ook naar de onderstaande punten. ParticipatieKunnen de patiënten betrokken worden bij de totstandkoming van het beleidsvoorstel? Ga bijvoorbeeld na of de bestuurder de cliënten voldoende betrekt bij de ideevorming, het ontwerp en de evaluatie. Hij kan de patiënten via verschillende kanalen benaderen. Kijk ook of uw clientenraad de achterban wil betrekken bij het beleidsvoorstel. Bedenk wel dat dit tijd kost als u een enquête houdt, een panel […]

Evaluatie CAO-jaar 2023

De cao-lonen zijn in 2023 met 7,1% gestegen, meldt werkgeversorganisatie AWVN op 28 december. Dat is veel meer dan de inflatie, die uitkwam op 3,4%. Op zich logisch, want zoals altijd lopen cao’s achter op de inflatie en die was erg hoog in 2021 en 2022. Toen stegen de prijzen zeer sterk, maar bleven de lonen achter, omdat die nog waren gebonden aan (lang)lopende cao-afspraken. Nu die meeste oude cao’s aflopen, moet de inflatie alsnog worden ingehaald. Vandaar dat in 2023 en 2024 de cao-lonen harder stijgen dan de inflatie. Verschillende meningen De vakbonden vindend de stijging niet meer dan terecht. En ze hebben de wind mee. ‘Bestaanszekerheid’ staat zelfs hoog op de politieke agenda. Werkgevers daarentegen beginnen te pruttelen. De loonstijgingen moeten verwerkt worden in hun bedrijfsvoering en dat val niet altijd mee. Hun vertegenwoordiger in het cao-overleg, de AWVN, roept al dat met die hoge loonstijgingen er geen […]

Dit verandert er in 2024

Elk jaar veranderen er arbeidsvoorwaarden en komen er nieuwe plichten bij voor organisaties om medewerkers veiliger en gezonder te laten werken. Ook per 1 januari verandert er veel. De onbelaste kilometervergoeding en de thuiswerkvergoeding gaan omhoog. Het wordt makkelijker een OV-jaarkaart onbelast te vergoeden. Voor het eerst komt er een minimumuurloon, met verstrekkende gevolgen voor de onderste loonschalen bij organisaties met een 40-urige werkweek. Er zijn heel veel meer veranderingen op til, maar die moeten nog in wetgeving worden omgezet en die zijn ook afhankelijk van een nieuw regeerakkoord. We zetten alles even op een rij, zodat de OR ook op de hoogte is. Veranderingen per 1 januari Dit verandert er in ieder geval in 2024: Arbeidskorting en zelfstandigenaftrek. De arbeidskorting gaat omhoog van € 3.070 naar € 3.374. Over dit deel van het arbeidsinkomen hoeven werknemers geen belasting te betalen. De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers gaat omlaag naar € 3.750. […]

Tips om ziekteverzuim deze winter te beperken

Het griepseizoen is er weer en daarmee ook het nodige ziekteverzuim. Tussen september en oktober steeg het percentage ziekteverzuim van 4,4 naar 4,7 procent. Dat komt vooral door de griep, volgens de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Hoe houdt u de zaak als organisatie en ondernemingsraad toch werkbaar? Met preventie en creativiteit – en de onderstaande tips – komt u al een heel eind. Snotneusprotocol Zowel ArboNed als HumanCapitalCare denken dat het verzuim voorlopig toe zal nemen. Bedrijfsartsen adviseren werkgevers en werknemers om proactief maatregelen te nemen, zoals het opstellen en implementeren van een ‘snotneusprotocol’, waarin duidelijk staat wanneer de medewerker wel en niet naar werk komt. ‘Met een snotneus thuisblijven is op zich niet nodig’, vertelt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. ‘Maar het is wel verstandig om samen toch alert te zijn op een aantal basisregels. Denk dan aan extra ventileren, hoesten en niezen in de […]

Optimaal profiteren van Chat GPT

Kunstmatige intelligentie verovert langzamerhand de werkvloer en dat heeft gevolgen voor werknemer en organisatie. Vooral Chat GPT, ook wel bekend als useless assistant (hij kan een boek voor je schrijven, maar deze moet nog wel gecontroleerd worden op de inhoud) is populair. Hoe kunnen ondernemingsraden deze nieuwe technologie inzetten voor het OR-werk? Generatieve AI Chat GPT is een vorm van generatieve AI. Het staat voor: Chat Generative Pretrained Transformer. De verwachting is dat Chat GPT het werk binnen meerdere sectoren in de toekomst aanzienlijk zal veranderen. Daarom moet de OR goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en dit onderwerp op de agenda zetten om met de bestuurder te bespreken. Wat verandert er in uw organisatie door Generatieve AI? En heeft de ondernemingsraad hier eigenlijk zelf iets aan voor zijn eigen werkzaamheden? Gevolgen voor het werk De OR kan ontwikkelingen en plannen rond het gebruik van AI bespreken met […]

Meer doen met de begroting

De herfst is voor directies hét moment om bezig te zijn met de begroting voor het komende jaar. Dit is het moment waarop de ondernemingsraad veel invloed kan uitoefenen, als ze haar kaarten goed speelt. Het is dus tijd om je als OR actief op te stellen en wezenlijke invloed uit te oefenen op de strategische en financiële koers van de organisatie. Er is nu nog (voor 2024) de kans om input te leveren, dus pak uw kans! Continuïteit en sociaal beleid Het financieel beleid van vrijwel elke organisatie is gebaseerd op een jaarlijkse cyclus, waarbij aandacht besteed wordt aan de begroting, voortgangsrapportages en het jaarverslag. De OR moet deze financiële informatie vooral beoordelen vanuit de volgende twee invalshoeken: Strategie en beleid Volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) (artikel 31a WOR) heeft de OR het recht op financiële informatie. De bestuurder is verplicht om het strategisch plan en de […]

Stuur een e-mail

Bel mij: