Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Nieuw verlofstelsel: van 10 naar 3 regelingen

Er zijn tien wettelijke verlofregelingen die bijdragen aan een goede balans tussen werk en zorg. Veel werknemers weten alleen niet waar ze recht op hebben. Het kabinet heeft daarom een ontwerp gemaakt voor een nieuw verlofstelsel met nog slechts drie soorten verlof, voor de zorg voor kinderen, de zorg voor naasten en voor persoonlijke situaties. Eenduidiger, toegankelijker en met een eerlijker verdeling van de financiële verantwoordelijkheid en zeggenschap. Dat schrijft Minister Van Gennip (SZW) op 10 april in een brief aan de Tweede Kamer. Keuze is aan volgend kabinet Het is de bedoeling binnen elk cluster de procedure, verlofduur, uitkering, financiering en administratieve verplichtingen zoveel mogelijk gelijk te trekken, zodat het voor werknemers makkelijker wordt om verlof op te nemen. Er zijn twaalf (sub)scenario’s, met verschillen in hoogte en duur van de verlofuitkeringen. Sommige keuzes leveren geld op, anderen kosten tientallen miljoenen of in het uiterste geval zelfs twee miljard […]

Wat te doen tegen verloop in de OR

Na de OR-verkiezingen blijven veel zaken in beweging. Zo veranderen OR-leden soms van baan of besluiten ze te stoppen met hun werkzaamheden voor de ondernemingsraad, waardoor er weer nieuwe vacatures beschikbaar komen. Wat kunt u doen om verloop in de OR tegen te gaan?

Jaarverslag arbeidsinspectie: Meer doden door het werk

Elk jaar zijn er in Nederland zo’n 5.000 ongevallen die gemeld worden bij de arbeidsinspectie. In 2023 waren 72 daarvan dodelijk. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse arbeidsinspectie. De meeste dodelijke slachtoffers vielen in de sectoren handel, vervoer en horeca (21), industrie (14) en bouw (11). Bij 67 gevallen was het overlijden direct gerelateerd aan de werkzaamheden. In 5 gevallen was er een andere oorzaak, bijvoorbeeld zelfdoding. Sinds 2023 is de bedoeling  dat werkgevers het onderzoek naar het arbeidsongeval zelf doen, voorheen werd dat gedaan door arbo-inspecteurs. Jaarverslag Het jaarverslag van de arbeidsinspectie bestaat uit drie delen: ten eerste een reflectie op de kennismigrantenregeling, die vaak leidt tot uitbuiting en onveilige werksituaties. Daarnaast zijn er praktijkverhalen van inspecteurs, bijvoorbeeld over bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Tenslotte worden verschillende feiten en cijfers gepresenteerd, met onder andere aandacht voor het aantal arbeidsongevallen. […]

Wetsvoorstel gelijke kansen werving en selectie weggestemd

De Eerste Kamer heeft na lang beraad op 26 maart tegen het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen werving en selectie gestemd. Daarmee komt er een streep door de plicht dat werkgevers met 50 of meer medewerkers met ingang van 1 januari 2025 concreet beleid zouden moeten maken om discriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. Soap Het werd uiteindelijk een hele soap. Het wetsvoorstel was vorig jaar al door de Tweede Kamer aangenomen, maar de behandeling in de Eerste Kamer vond plaats na de verkiezingen. En dus voelden twee regeringspartijen, VVD en CU, zich vrij van mening te veranderen. Ook de BBB maakte een zwaai. Ze waren lang niet voor en niet tegen. De twijfelaars verkochten hun huid duur. Het kostte Minister van Gennip (SZW) maar liefst vier rondes vergaderen en twee brieven met toezeggingen om de wet en de handhaving flink af te zwakken. Maar het mocht niet baten. Eerste brief: […]

Werkgevers en werknemers: gezamenlijke aanpak grensoverschrijdend gedrag

Je ontkomt tegenwoordig niet meer aan de term ‘grensoverschrijdend gedrag’, vooral gekoppeld aan ongepast gedrag op het werk. Steeds meer werkenden in Nederland hebben hiermee te maken. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hier daarom vanuit de Stichting van de Arbeid (STvdA) een gezamenlijke aanpak tegen ontwikkeld. Dit is in samenwerking met het bureau van de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat is grensoverschrijdend gedrag? Bij grensoverschrijdend gedrag moet u denken aan alle vormen van gedrag waarbij de ene persoon de grenzen van de andere persoon niet respecteert. Dit kan op een fysiek, verbaal of non-verbaal niveau plaatsvinden. De ‘grens’ ligt bij iedereen ergens anders. Dat maakt het lastig. In principe is het gedrag vaak grensoverschrijdend als het door iemand als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Dit is ook het geval als het gedrag de grenzen overgaat die zijn vastgelegd in de organisatie. Voorkomen grensoverschrijdend gedrag Een sociaal veilig werkklimaat hangt samen […]

50% meer vermoedens van misstanden gemeld in 2023

In 2023 heeft het Huis voor Klokkenluiders 369 meldingen binnengekregen van vermoedelijke misstanden op het werk. Dat is 50% meer dan in 2022. Ook de complexiteit van de misstanden is toegenomen. Veel meldingen gaan over sociale (on)veiligheid en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De andere onderwerpen waren vaak de omgang met bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens, vermoedens van fraude of het overtreden van veiligheidsvoorschriften. Dat blijkt uit het jaarverslag 2023 van het Huis voor Klokkenluiders. Werkgerelateerde misstanden Iedere werknemer die een werkgerelateerde misstand wil aankaarten, kan dat doen bij het Huis voor Klokkenluiders. Die geeft een onafhankelijk, vertrouwelijk en kosteloos advies. Volgens Wilbert Tomesen, voorzitter Huis voor Klokkenluiders helpt het als melders daarbij ook toestemming geven dat de werkgever weet dat er een melding is gedaan. ‘Zodra werkgevers weten dat het Huis meekijkt met de omgang met een melding, is alleen dat al vaak een trigger om nog eens extra goed naar […]

Rechtspraak: instelling van OR weegt zwaarder dan mogelijke vormfouten

Kunnen de rechten van een OR erkend worden als de ondernemingsraad volgens de bestuurder niet op de juiste wijze tot stand is gekomen? Dit was de kern van het conflict tussen een ondernemingsraad en een bestuurder. De OR wil erkenning als ondernemingsraad totdat er nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar de bestuurder stelt dat de OR niet door verkiezingen is ingesteld en daarom niet kan worden erkend als OR. Hij vindt dat de OR niet-ontvankelijk moet worden verklaard. De kantonrechter deed hier op 7 februari 2024 een uitspraak over. Het conflict tussen OR en bestuurder Bij de organisatie is een titulair directeur in dienst. Hij is dus niet statutair aangesteld, maar geeft wel als operationeel directeur leiding aan het managementteam. In januari 2023 doet de directeur binnen de onderneming een oproep naar leden voor de ondernemingsraad, waarop zeven kandidaten zich melden. De HR-manager richt samen met deze zeven kandidaten een OR […]

Wat heeft de OR aan de denkhoeden van De Bono?

Is het lastig om als OR samen tot het juiste besluit te komen? Misschien wordt het tijd om u eens te verdiepen in ‘de zes denkhoeden van De Bono’. Dit is een denktechniek die is bedacht door Edward De Bono, één van de goeroes op het gebied van creativiteit en denktechnieken. Deze theorie helpt u om vanuit meerdere invalshoeken naar een probleem te kijken. Veel mensen zijn namelijk geneigd om problemen vanuit vaste patronen te benaderen. Door verschillende denkhoeden te gebruiken, worden OR-leden gestimuleerd om anders met uitdagingen om te gaan. Zo wordt het makkelijker om knopen door te hakken en gezamenlijke beslissingen te nemen. Wat zijn de zes denkhoeden? De hoed (een denkpet) staat voor een bepaalde denkwijze en is een metafoor voor het idee dat we ons denken kunnen veranderen door een andere ‘hoed’ op ons hoofd te zetten. Er zijn zes hoeden en iedere kleur symboliseert een […]

Wanneer behoort u tot één van de beste zorginstellingen van Nederland?

Wat zijn de best gewaardeerde zorginstellingen in Nederland? De ZorgkaartNederland Top 2023 laat een top vijf zien van best gewaardeerde instellingen per zorgsector. Tijdens de selectie is gekeken naar de waarderingen die zijn geplaatst in 2023. Verder is er extra aandacht besteed aan onderwerpen die iets te maken hebben met het thema ‘Samen Beslissen’. Denk bijvoorbeeld aan: luisteren, uitleg, informatieverstrekking en bejegening. De lijst met de best gewaardeerde zorginstellingen biedt waardevolle inzichten. De zaken waar de beste zorginstellingen in uitblinken, kunnen cliëntenraden en zorginstellingen namelijk vertalen naar actiepunten om zichzelf te verbeteren. Berekening Voor het berekenen van de ZorgkaartNederland Top 2023 telden alle waarderingen mee die zijn geplaatst tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023. Per organisatietype kunnen de voorwaarden en de berekening verschillen. De vijf organisaties met het hoogste gemiddelde cijfer van de drie onderdelen die voor dat organisatietype onder de loep worden genomen, komen in de ZorgkaartNederland […]

Ongevraagd advies – hoe zet u dit in?

De term ‘ongevraagd advies’ klinkt veel cliëntenraden vast bekend in de oren, maar wat is het eigenlijk? Door ongevraagd advies te geven, kan de cliëntenraad zorginstellingen een spiegel voorhouden. Dat doet de raad door te wijzen op zaken die cliënten raken en (nog) niet door de instelling worden opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de communicatie naar cliënten en familie toe, het eten, bezoekuren of het gebrek aan personeel. Dankzij de Wmcz 2018 kan de cliëntenraad ongevraagd adviseren over een instemmingsonderwerp. Deze bevoegdheid is geregeld in artikel 9, vierde en vijfde lid. Dat ziet er als volgt uit: • De cliëntenraad brengt schriftelijk een ongevraagd advies uit over iets uit dat onder instemming valt. • Als de zorginstelling dit ongevraagde advies niet of niet geheel wil overnemen, gaat de zorgaanbieder in overleg met de cliëntenraad. Daarna zijn er drie scenario’s mogelijk: Wil de zorginstelling het ongevraagde advies niet opvolgen en is de […]

Stuur een e-mail

Bel mij: